Μετατροπέας εγγράφων

Επιλέξτε αρχεία ή σύρετε και αποθέστε τα εδώ.
Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας.
Όλα τα αρχεία θα διαγραφούν μετά από μία ώρα.

Υποστηριζόμενες μορφές

🔸 Μορφή αρχείου 🔸 Πλήρες όνομα 🔸 Μετατροπέας
abw AbiWord Μετατροπή από ABW
accdb Access 2007 Database Μετατροπή από ACCDB
bin BIN, Generic Binary File Μετατροπή από BIN
cdt CorelDraw Template Μετατροπή από CDT
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Μετατροπή από CHM
csv CSV - Comma-Separated Values Μετατροπή από CSV
dat DAT formats Μετατροπή από DAT
db DB - SQLite Database File Format Μετατροπή από DB
dbf Database File Μετατροπή από DBF
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Μετατροπή από DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Μετατροπή από DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Μετατροπή από DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Μετατροπή από DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Μετατροπή από DOTX
eml EML - EMail Message Μετατροπή από EML
exp Export File Μετατροπή από EXP
fit Garmin Activity File Μετατροπή από FIT
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Μετατροπή από GAEB
gdb GDB (GEO Data Base) Μετατροπή από GDB
geojson GeoJSON Μετατροπή από GEOJSON
geotiff GeoTIFF Μετατροπή από GEOTIFF
gml Graph Modelling Language Μετατροπή από GML
gps GPS Format Μετατροπή από GPS
gpx GPS Exchange Format Μετατροπή από GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) Μετατροπή από GRIB
htm HTM, Hypertext Markup Language File Μετατροπή από HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Μετατροπή από HTML
hwp HWP, Hanword Document Μετατροπή από HWP
json JavaScript Object Notation Μετατροπή από JSON
key KEY - Apple Keynote File Μετατροπή από KEY
kml Keyhole Markup Language Μετατροπή από KML
kmz Keyhole Markup Language zipped Μετατροπή από KMZ
m3u MP3 playlist Μετατροπή από M3U
md MD, Markdown Documentation File Μετατροπή από MD
mdb Microsoft Access DataBase Μετατροπή από MDB
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format Μετατροπή από MSG
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) Μετατροπή από NETCDF
nmea NMEA GPS data Μετατροπή από NMEA
nsp Nintendo Submission Package Μετατροπή από NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Μετατροπή από NUMBERS
odf OpenDocument Formula Μετατροπή από ODF
odg OpenDocument Drawing Μετατροπή από ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation Μετατροπή από ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Μετατροπή από ODS
odt ODT - OpenDocument Text Μετατροπή από ODT
ost Off-line Storage Table Μετατροπή από OST
ots OpenDocument Spreadsheet Template Μετατροπή από OTS
ott OpenDocument Text Template Μετατροπή από OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Μετατροπή από OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Μετατροπή από PAGES
pbf Protocolbuffer Binary Format Μετατροπή από PBF
pdf PDF - Portable Document Format Μετατροπή από PDF
pes PES Brother Embroidery Format Μετατροπή από PES
potm PowerPoint Macro-Enabled Template Μετατροπή από POTM
potx Microsoft PowerPoint Template Μετατροπή από POTX
pps Microsoft PowerPoint Μετατροπή από PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow Μετατροπή από PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Μετατροπή από PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Μετατροπή από PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Μετατροπή από PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Μετατροπή από PPTX
prn PRN PostScript file Μετατροπή από PRN
psb PhotoShop Big Μετατροπή από PSB
pst Personal Storage Table Μετατροπή από PST
pub Microsoft Publisher document Μετατροπή από PUB
rst reStructuredText Μετατροπή από RST
rtf RTF - Rich Text Format Μετατροπή από RTF
sdc OpenOffice Spreadsheet Μετατροπή από SDC
sdw OpenOffice Text Document Μετατροπή από SDW
shp Shapefile format Μετατροπή από SHP
spb Samsung Kies exported phone contacts library Μετατροπή από SPB
sql Structured Query Language data Μετατροπή από SQL
sqlite SQLite database Μετατροπή από SQLITE
srt SubRip Text Μετατροπή από SRT
stw StarOffice Document Template Μετατροπή από STW
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Μετατροπή από SXC
sxw OpenOffice Writer document Μετατροπή από SXW
tab MapInfo TAB format Μετατροπή από TAB
tex TEX, LaTeX Source Document Μετατροπή από TEX
tsv Tab Separated Values Μετατροπή από TSV
txt TXT - Raw text file Μετατροπή από TXT
vcf vCard - Virtual Contact File Μετατροπή από VCF
website Website Μετατροπή από WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet Μετατροπή από WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet Μετατροπή από WKS
wkt Well-known text (WKT) Μετατροπή από WKT
wpd WordPerfect Document Μετατροπή από WPD
wps WPS - WPS Office Μετατροπή από WPS
xci NX Card Image Μετατροπή από XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Μετατροπή από XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Μετατροπή από XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Μετατροπή από XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template Μετατροπή από XLT
xml XML - Extensible Markup Language Μετατροπή από XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data Μετατροπή από XMP
xps XPS - XML Paper Specification Μετατροπή από XPS
yaml YAML Ain't Markup Language Μετατροπή από YAML