แปลงเอกสารออนไลน์

เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง

รูปแบบที่รองรับ

🔸 รูปแบบไฟล์ 🔸 ชื่อเต็ม 🔸 การแปลงไฟล์
abw AbiWord แปลง ABW
accdb Access 2007 Database แปลง ACCDB
bin BIN, Generic Binary File แปลง BIN
cdt CorelDraw Template แปลง CDT
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help แปลง CHM
csv CSV - Comma-Separated Values แปลง CSV
dat DAT formats แปลง DAT
db DB - SQLite Database File Format แปลง DB
dbf Database File แปลง DBF
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format แปลง DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document แปลง DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document แปลง DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File แปลง DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template แปลง DOTX
eml EML - EMail Message แปลง EML
exp Export File แปลง EXP
fit Garmin Activity File แปลง FIT
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen แปลง GAEB
gdb GDB (GEO Data Base) แปลง GDB
geojson GeoJSON แปลง GEOJSON
geotiff GeoTIFF แปลง GEOTIFF
gml Graph Modelling Language แปลง GML
gps GPS Format แปลง GPS
gpx GPS Exchange Format แปลง GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) แปลง GRIB
htm HTM, Hypertext Markup Language File แปลง HTM
html HTML - Hypertext Markup Language แปลง HTML
hwp HWP, Hanword Document แปลง HWP
json JavaScript Object Notation แปลง JSON
key KEY - Apple Keynote File แปลง KEY
kml Keyhole Markup Language แปลง KML
kmz Keyhole Markup Language zipped แปลง KMZ
m3u MP3 playlist แปลง M3U
md MD, Markdown Documentation File แปลง MD
mdb Microsoft Access DataBase แปลง MDB
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format แปลง MSG
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) แปลง NETCDF
nmea NMEA GPS data แปลง NMEA
nsp Nintendo Submission Package แปลง NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file แปลง NUMBERS
odf OpenDocument Formula แปลง ODF
odg OpenDocument Drawing แปลง ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation แปลง ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet แปลง ODS
odt ODT - OpenDocument Text แปลง ODT
ost Off-line Storage Table แปลง OST
ots OpenDocument Spreadsheet Template แปลง OTS
ott OpenDocument Text Template แปลง OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification แปลง OXPS
pages PAGES - Apple Pages File แปลง PAGES
pbf Protocolbuffer Binary Format แปลง PBF
pdf PDF - Portable Document Format แปลง PDF
pes PES Brother Embroidery Format แปลง PES
potm PowerPoint Macro-Enabled Template แปลง POTM
potx Microsoft PowerPoint Template แปลง POTX
pps Microsoft PowerPoint แปลง PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow แปลง PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show แปลง PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format แปลง PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation แปลง PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation แปลง PPTX
prn PRN PostScript file แปลง PRN
psb PhotoShop Big แปลง PSB
pst Personal Storage Table แปลง PST
pub Microsoft Publisher document แปลง PUB
rst reStructuredText แปลง RST
rtf RTF - Rich Text Format แปลง RTF
sdc OpenOffice Spreadsheet แปลง SDC
sdw OpenOffice Text Document แปลง SDW
shp Shapefile format แปลง SHP
spb Samsung Kies exported phone contacts library แปลง SPB
sql Structured Query Language data แปลง SQL
sqlite SQLite database แปลง SQLITE
srt SubRip Text แปลง SRT
stw StarOffice Document Template แปลง STW
sxc StarOffice Calc Spreadsheet แปลง SXC
sxw OpenOffice Writer document แปลง SXW
tab MapInfo TAB format แปลง TAB
tex TEX, LaTeX Source Document แปลง TEX
tsv Tab Separated Values แปลง TSV
txt TXT - Raw text file แปลง TXT
vcf vCard - Virtual Contact File แปลง VCF
website Website แปลง WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet แปลง WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet แปลง WKS
wkt Well-known text (WKT) แปลง WKT
wpd WordPerfect Document แปลง WPD
wps WPS - WPS Office แปลง WPS
xci NX Card Image แปลง XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format แปลง XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet แปลง XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document แปลง XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template แปลง XLT
xml XML - Extensible Markup Language แปลง XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data แปลง XMP
xps XPS - XML Paper Specification แปลง XPS
yaml YAML Ain't Markup Language แปลง YAML