Chuyển đổi tài liệu trực tuyến

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
abw AbiWord Chuyển đổi ABW
accdb Access 2007 Database Chuyển đổi ACCDB
bin BIN, Generic Binary File Chuyển đổi BIN
cdt CorelDraw Template Chuyển đổi CDT
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Chuyển đổi CHM
csv CSV - Comma-Separated Values Chuyển đổi CSV
dat DAT formats Chuyển đổi DAT
db DB - SQLite Database File Format Chuyển đổi DB
dbf Database File Chuyển đổi DBF
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Chuyển đổi DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Chuyển đổi DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Chuyển đổi DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Chuyển đổi DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Chuyển đổi DOTX
eml EML - EMail Message Chuyển đổi EML
exp Export File Chuyển đổi EXP
fit Garmin Activity File Chuyển đổi FIT
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Chuyển đổi GAEB
gdb GDB (GEO Data Base) Chuyển đổi GDB
geojson GeoJSON Chuyển đổi GEOJSON
geotiff GeoTIFF Chuyển đổi GEOTIFF
gml Graph Modelling Language Chuyển đổi GML
gps GPS Format Chuyển đổi GPS
gpx GPS Exchange Format Chuyển đổi GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) Chuyển đổi GRIB
htm HTM, Hypertext Markup Language File Chuyển đổi HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Chuyển đổi HTML
hwp HWP, Hanword Document Chuyển đổi HWP
json JavaScript Object Notation Chuyển đổi JSON
key KEY - Apple Keynote File Chuyển đổi KEY
kml Keyhole Markup Language Chuyển đổi KML
kmz Keyhole Markup Language zipped Chuyển đổi KMZ
m3u MP3 playlist Chuyển đổi M3U
md MD, Markdown Documentation File Chuyển đổi MD
mdb Microsoft Access DataBase Chuyển đổi MDB
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format Chuyển đổi MSG
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) Chuyển đổi NETCDF
nmea NMEA GPS data Chuyển đổi NMEA
nsp Nintendo Submission Package Chuyển đổi NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Chuyển đổi NUMBERS
odf OpenDocument Formula Chuyển đổi ODF
odg OpenDocument Drawing Chuyển đổi ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation Chuyển đổi ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Chuyển đổi ODS
odt ODT - OpenDocument Text Chuyển đổi ODT
ost Off-line Storage Table Chuyển đổi OST
ots OpenDocument Spreadsheet Template Chuyển đổi OTS
ott OpenDocument Text Template Chuyển đổi OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Chuyển đổi OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Chuyển đổi PAGES
pbf Protocolbuffer Binary Format Chuyển đổi PBF
pdf PDF - Portable Document Format Chuyển đổi PDF
pes PES Brother Embroidery Format Chuyển đổi PES
potm PowerPoint Macro-Enabled Template Chuyển đổi POTM
potx Microsoft PowerPoint Template Chuyển đổi POTX
pps Microsoft PowerPoint Chuyển đổi PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow Chuyển đổi PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Chuyển đổi PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Chuyển đổi PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Chuyển đổi PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Chuyển đổi PPTX
prn PRN PostScript file Chuyển đổi PRN
psb PhotoShop Big Chuyển đổi PSB
pst Personal Storage Table Chuyển đổi PST
pub Microsoft Publisher document Chuyển đổi PUB
rst reStructuredText Chuyển đổi RST
rtf RTF - Rich Text Format Chuyển đổi RTF
sdc OpenOffice Spreadsheet Chuyển đổi SDC
sdw OpenOffice Text Document Chuyển đổi SDW
shp Shapefile format Chuyển đổi SHP
spb Samsung Kies exported phone contacts library Chuyển đổi SPB
sql Structured Query Language data Chuyển đổi SQL
sqlite SQLite database Chuyển đổi SQLITE
srt SubRip Text Chuyển đổi SRT
stw StarOffice Document Template Chuyển đổi STW
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Chuyển đổi SXC
sxw OpenOffice Writer document Chuyển đổi SXW
tab MapInfo TAB format Chuyển đổi TAB
tex TEX, LaTeX Source Document Chuyển đổi TEX
tsv Tab Separated Values Chuyển đổi TSV
txt TXT - Raw text file Chuyển đổi TXT
vcf vCard - Virtual Contact File Chuyển đổi VCF
website Website Chuyển đổi WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet Chuyển đổi WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet Chuyển đổi WKS
wkt Well-known text (WKT) Chuyển đổi WKT
wpd WordPerfect Document Chuyển đổi WPD
wps WPS - WPS Office Chuyển đổi WPS
xci NX Card Image Chuyển đổi XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Chuyển đổi XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Chuyển đổi XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Chuyển đổi XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template Chuyển đổi XLT
xml XML - Extensible Markup Language Chuyển đổi XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data Chuyển đổi XMP
xps XPS - XML Paper Specification Chuyển đổi XPS
yaml YAML Ain't Markup Language Chuyển đổi YAML