• Tài liệu

Chuyển đổi tài liệu trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
abw AbiWord Chuyển đổi ABW
bin BIN, Generic Binary File Chuyển đổi BIN
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Chuyển đổi CHM
csv CSV - Comma-Separated Values Chuyển đổi CSV
dbf Database File Chuyển đổi DBF
djvu DJVU - DJVU Ebook Format Chuyển đổi DJVU
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Chuyển đổi DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Chuyển đổi DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Chuyển đổi DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Chuyển đổi DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Chuyển đổi DOTX
exp Export File Chuyển đổi EXP
htm HTM, Hypertext Markup Language File Chuyển đổi HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Chuyển đổi HTML
hwp HWP, Hanword Document Chuyển đổi HWP
key KEY - Apple Keynote File Chuyển đổi KEY
md MD, Markdown Documentation File Chuyển đổi MD
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Chuyển đổi NUMBERS
odp ODP - OpenDocument Presentation Chuyển đổi ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Chuyển đổi ODS
odt ODT - OpenDocument Text Chuyển đổi ODT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Chuyển đổi OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Chuyển đổi PAGES
pdf PDF - Portable Document Format Chuyển đổi PDF
potx Microsoft PowerPoint Template Chuyển đổi POTX
pps Microsoft PowerPoint Chuyển đổi PPS
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Chuyển đổi PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Chuyển đổi PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Chuyển đổi PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Chuyển đổi PPTX
rst reStructuredText Chuyển đổi RST
rtf RTF - Rich Text Format Chuyển đổi RTF
stw StarOffice Document Template Chuyển đổi STW
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Chuyển đổi SXC
tex TEX, LaTeX Source Document Chuyển đổi TEX
txt TXT - Raw text file Chuyển đổi TXT
website Website Chuyển đổi WEBSITE
wks Microsoft Works Spreadsheet Chuyển đổi WKS
wpd WordPerfect Document Chuyển đổi WPD
wps WPS - WPS Office Chuyển đổi WPS
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Chuyển đổi XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Chuyển đổi XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Chuyển đổi XLSX
xml XML - Extensible Markup Language Chuyển đổi XML
xps XPS - XML Paper Specification Chuyển đổi XPS