Chuyển đổi EOT

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp EOT

Tên EOT
Họ và tên EOT - Embedded OpenType
Phần mở rộng tập tin .eot
Loại MIME application/vnd.ms-fontobject
Được phát triển bởi Microsoft
Loại định dạng Font formats
Sự miêu tả Các Embedded định dạng font OpenType là một hình thức nhỏ gọn của định dạng font OpenType. Nó có thể được sử dụng cho các phông chữ bên ngoài trong các trang web.
Chi tiết kỹ thuật
Chương trình liên kết Microsoft Web Embedding Fonts Tool (WEFT)
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_OpenType
Chuyển đổi từ EOT
Chuyển đổi sang EOT