Chuyển đổi phông chữ trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
dfont Mac dfont Chuyển đổi DFONT
eot EOT - Embedded OpenType Chuyển đổi EOT
otf OTF, OpenType Font Chuyển đổi OTF
pfa PostScript type 1 font Chuyển đổi PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) Chuyển đổi PFB
sfd Spline Font Database Chuyển đổi SFD
ttf TTF - TrueType font file Chuyển đổi TTF
woff Web Open Font Format Chuyển đổi WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package Chuyển đổi WOFF2