Chuyển đổi phông chữ trực tuyến

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
dfont Mac dfont Chuyển đổi DFONT
eot EOT - Embedded OpenType Chuyển đổi EOT
otf OTF, OpenType Font Chuyển đổi OTF
pfa PostScript type 1 font Chuyển đổi PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) Chuyển đổi PFB
sfd Spline Font Database Chuyển đổi SFD
ttc TrueType Font collection Chuyển đổi TTC
ttf TTF - TrueType font file Chuyển đổi TTF
woff Web Open Font Format Chuyển đổi WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package Chuyển đổi WOFF2