Chuyển đổi lưu trữ trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng vào khu vực tải lên.
Các tệp của bạn được bảo vệ an toàn và chỉ có sẵn cho bạn.
Tất cả các tệp sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 1 giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
7z 7Z - 7z Archive Chuyển đổi 7Z
ace WinAce Compressed File Chuyển đổi ACE
bz2 bzip2 Chuyển đổi BZ2
cab Cabinet File Chuyển đổi CAB
cbz CBZ - Comic Book Archive Chuyển đổi CBZ
cia Nintendo 3DS CTR importable archive Chuyển đổi CIA
deb Debian Software Package Chuyển đổi DEB
gz GZ, Gnu Zipped Archive File Chuyển đổi GZ
img IMG, Disk Image File Chuyển đổi IMG
iso ISO, Disc Image File Chuyển đổi ISO
jar JAR, Java Archive File Chuyển đổi JAR
nds Nintendo DS game ROM Chuyển đổi NDS
rar RAR - RAR Archive Chuyển đổi RAR
tar TAR - Tape Archive Chuyển đổi TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive Chuyển đổi TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive Chuyển đổi TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File Chuyển đổi TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File Chuyển đổi TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive Chuyển đổi TBZ2
tgz TGZ, Gzipped Tar File Chuyển đổi TGZ
wmz Compressed Windows Metafile Chuyển đổi WMZ
xz XZ Utils compressed archive Chuyển đổi XZ
zip ZIP - ZIP Archive Chuyển đổi ZIP