Chuyển đổi CAD trực tuyến

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
dgn DGN (DesiGN) Chuyển đổi DGN
dwf Design Web Format File Chuyển đổi DWF
dwg DWG - CAD Drawing Chuyển đổi DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format Chuyển đổi DXF
scad OpenSCAD Script Chuyển đổi SCAD