Định dạng tệp

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
123dx 123D Design Model File Chuyển đổi 123DX
3dm Rhino 3D Model Chuyển đổi 3DM
3ds Autodesk 3D Studio Max Chuyển đổi 3DS
3g2 3rd Generation Partnership Project 2 Chuyển đổi 3G2
3gp 3GP - Third Generation Partnership Project Chuyển đổi 3GP
3gpp 3GPP Multimedia File Chuyển đổi 3GPP
3mf 3D Manufacturing Format Chuyển đổi 3MF
7z 7Z - 7z Archive Chuyển đổi 7Z
aac AAC - Advanced Audio Coding Chuyển đổi AAC
aaf Advanced Authoring Format Chuyển đổi AAF
aax AAX - Audible Enhanced Audio Chuyển đổi AAX
abw AbiWord Chuyển đổi ABW
ac3 Audio Coding 3 Chuyển đổi AC3
accdb Access 2007 Database Chuyển đổi ACCDB
ace WinAce Compressed File Chuyển đổi ACE
acsm Adobe Content Server Message Chuyển đổi ACSM
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) Chuyển đổi ADTS
ai AI - Adobe Illustrator Artwork Chuyển đổi AI
aif AIF, Audio Interchange File Format Chuyển đổi AIF
aifc Audio Interchange File Format Compressed Chuyển đổi AIFC
aiff AIFF - Audio Interchange File Format Chuyển đổi AIFF
amr AMR - Adaptive Multi-Rate Chuyển đổi AMR
amv AMV video Chuyển đổi AMV
ape Monkeys Audio Chuyển đổi APE
arw Sony Alpha Raw Chuyển đổi ARW
asf ASF - Advanced Systems Format Chuyển đổi ASF
au Sun Microsystems AU files Chuyển đổi AU
aup Audacity project Chuyển đổi AUP
av1 AOMedia Video 1 Chuyển đổi AV1
avchd AVCHD - Advanced Video Coding High Definition Chuyển đổi AVCHD
avi AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved Chuyển đổi AVI
azw AZW - Kindle Format 8 Chuyển đổi AZW
azw3 Amazon KF8 eBook File Chuyển đổi AZW3
azw4 AZW4 Amazon Print Replica eBook Chuyển đổi AZW4
b3d Blitz3D Model Chuyển đổi B3D
bin BIN, Generic Binary File Chuyển đổi BIN
blend Blender 3D data file Chuyển đổi BLEND
bmp BMP - Microsoft Windows bitmap Chuyển đổi BMP
bsp Quake Engine Game Map File Chuyển đổi BSP
bvh Biovision Hierarchy Chuyển đổi BVH
bz2 bzip2 Chuyển đổi BZ2
c4d Cinema 4D Chuyển đổi C4D
cab Cabinet File Chuyển đổi CAB
caf Core Audio Format Chuyển đổi CAF
cbc Comic Book Collection Chuyển đổi CBC
cbr Comic Book RARE File Chuyển đổi CBR
cbz CBZ - Comic Book Archive Chuyển đổi CBZ
cda CD Audio track Chuyển đổi CDA
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) Chuyển đổi CDDA
cdr CDR - CorelDraw File Format Chuyển đổi CDR
cdt CorelDraw Template Chuyển đổi CDT
cgm Computer Graphics Metafile Chuyển đổi CGM
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Chuyển đổi CHM
cia Nintendo 3DS CTR importable archive Chuyển đổi CIA
cr2 Canon RAW version 2 Chuyển đổi CR2
crw Canon RAW CIFF Image File Chuyển đổi CRW
csv CSV - Comma-Separated Values Chuyển đổi CSV
ctm OpenCTM Data File Chuyển đổi CTM
cue Cue sheet description Chuyển đổi CUE
cur CUR - Microsoft Cursor Icon Chuyển đổi CUR
cvs Continuous Variable Slope sound Chuyển đổi CVS
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) Chuyển đổi DAE
dat DAT formats Chuyển đổi DAT
dav DVR365 encrypted video recording Chuyển đổi DAV
db DB - SQLite Database File Format Chuyển đổi DB
dbf Database File Chuyển đổi DBF
dcm DCM, Digital Imaging and Communications in Medicine Image File Chuyển đổi DCM
dds DDS - Microsoft Direct Draw Surface Chuyển đổi DDS
deb Debian Software Package Chuyển đổi DEB
dem USGS DEM Chuyển đổi DEM
dff DFF RenderWare Model File Chuyển đổi DFF
dfont Mac dfont Chuyển đổi DFONT
dgn DGN (DesiGN) Chuyển đổi DGN
divx Digital Video Express Encoded Movie Files Chuyển đổi DIVX
djvu DJVU - DJVU Ebook Format Chuyển đổi DJVU
dmg DMG, Mac OS X Disk Image Chuyển đổi DMG
dng DNG - Digital Negative Chuyển đổi DNG
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Chuyển đổi DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Chuyển đổi DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Chuyển đổi DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Chuyển đổi DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Chuyển đổi DOTX
dpx Digital Picture Exchange Chuyển đổi DPX
dss Digital Speech Standard File Chuyển đổi DSS
dst Design format (Tajima) Chuyển đổi DST
dts Digital Theater Systems Chuyển đổi DTS
dv Digital Video Chuyển đổi DV
dvr Microsoft Digital Video Recording Chuyển đổi DVR
dwf Design Web Format File Chuyển đổi DWF
dwg DWG - CAD Drawing Chuyển đổi DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format Chuyển đổi DXF
ecw Enhanced Compression Wavelet Chuyển đổi ECW
emf EMF - Microsoft Enhanced Metafile (32-bit) Chuyển đổi EMF
eml EML - EMail Message Chuyển đổi EML
emz Windows Compressed Enhanced Metafile Chuyển đổi EMZ
eot EOT - Embedded OpenType Chuyển đổi EOT
eps EPS - Adobe Encapsulated PostScript Chuyển đổi EPS
epub EPUB - Electronic Publication Chuyển đổi EPUB
exp Export File Chuyển đổi EXP
exr EXR, OpenEXR Image Chuyển đổi EXR
f3d Fusion 3D Design Chuyển đổi F3D
f4v Flash MP4 video Chuyển đổi F4V
fax Group 3 FAX Chuyển đổi FAX
fb2 FB2 - FictionBook Chuyển đổi FB2
fbx Filmbox Chuyển đổi FBX
fbz FBZ - FictionBookZip Chuyển đổi FBZ
fig XFig file format Chuyển đổi FIG
fit Garmin Activity File Chuyển đổi FIT
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec Chuyển đổi FLAC
flv FLV - Flash Video Chuyển đổi FLV
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Chuyển đổi GAEB
gcode G-Code 3D Printer File Chuyển đổi GCODE
gdb GDB (GEO Data Base) Chuyển đổi GDB
geojson GeoJSON Chuyển đổi GEOJSON
geotiff GeoTIFF Chuyển đổi GEOTIFF
gif GIF - CompuServe Graphics Interchange Format Chuyển đổi GIF
glb GL Transmission Format Chuyển đổi GLB
gltf GL Transmission Format Chuyển đổi GLTF
gml Graph Modelling Language Chuyển đổi GML
gps GPS Format Chuyển đổi GPS
gpx GPS Exchange Format Chuyển đổi GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) Chuyển đổi GRIB
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File Chuyển đổi GSM
gz GZ, Gnu Zipped Archive File Chuyển đổi GZ
h264 H.264 Video Chuyển đổi H264
h265 H.265 High Efficiency Video Chuyển đổi H265
hdr HDR, High Dynamic Range Image File Chuyển đổi HDR
heic HEIC, High Efficiency Image Format Chuyển đổi HEIC
heif High Efficiency Image File Format Chuyển đổi HEIF
hevc High Efficiency Video Coding Chuyển đổi HEVC
hgl HP Graphics Language File Chuyển đổi HGL
htm HTM, Hypertext Markup Language File Chuyển đổi HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Chuyển đổi HTML
htmlz Zipped HTML file Chuyển đổi HTMLZ
hwp HWP, Hanword Document Chuyển đổi HWP
icns ICNS, Mac OS X Icon Resource File Chuyển đổi ICNS
ico ICO - Microsoft icon Chuyển đổi ICO
iges Initial Graphics Exchange Specification Chuyển đổi IGES
igs Initial Graphics Exchange Specification Chuyển đổi IGS
img IMG, Disk Image File Chuyển đổi IMG
ipt Inventor Part File Chuyển đổi IPT
ismv Smooth Streaming MPEG-4 Multimedia Fragment Chuyển đổi ISMV
iso ISO, Disc Image File Chuyển đổi ISO
itn TomTom Navigator Itinerary Chuyển đổi ITN
jar JAR, Java Archive File Chuyển đổi JAR
jfif JPEG File Interchange Format Chuyển đổi JFIF
jif JPEG Interchange Format Chuyển đổi JIF
jp2 JP2, JPEG 2000 Core Image File Chuyển đổi JP2
jpe JPE Image File Chuyển đổi JPE
jpeg JPEG - Joint Photographic Experts Group Chuyển đổi JPEG
jpg JPG - Joint Photographic Experts Group Chuyển đổi JPG
jpg_large Large JPEG Image Chuyển đổi JPG_LARGE
jps Stereo JPEG Image Chuyển đổi JPS
json JavaScript Object Notation Chuyển đổi JSON
kdc Kodak Digital Camera Raw Image Chuyển đổi KDC
key KEY - Apple Keynote File Chuyển đổi KEY
kfx Amazon KF10 eBook File Chuyển đổi KFX
kml Keyhole Markup Language Chuyển đổi KML
kmz Keyhole Markup Language zipped Chuyển đổi KMZ
lit Microsoft Literature eBook File Chuyển đổi LIT
lrf Sony Portable Reader File Chuyển đổi LRF
lwo LightWave 3D Object File Chuyển đổi LWO
m1v MPEG-1 IPB Chuyển đổi M1V
m2t MPEG-2 transport stream Chuyển đổi M2T
m2ts M2TS - BDAV MPEG-2 transport stream Chuyển đổi M2TS
m2v MPEG-2 Video Chuyển đổi M2V
m3u MP3 playlist Chuyển đổi M3U
m3u8 UTF-8 M3U Playlist Chuyển đổi M3U8
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 Chuyển đổi M4A
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File Chuyển đổi M4B
m4p Apple iTunes Music Store audio Chuyển đổi M4P
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio Chuyển đổi M4R
m4v M4V - Raw MPEG-4 Chuyển đổi M4V
mac MacPaint Image Chuyển đổi MAC
map MAP Color palette Chuyển đổi MAP
max 3ds Max Scene File Chuyển đổi MAX
mb Maya Binary Project File Chuyển đổi MB
md MD, Markdown Documentation File Chuyển đổi MD
mdb Microsoft Access DataBase Chuyển đổi MDB
mdl Warcraft 3 3D Model Text File Chuyển đổi MDL
mesh 3D Mesh Model Chuyển đổi MESH
mid Musical Instrument Digital Interface (MID) Chuyển đổi MID
midi Musical Instrument Digital Interface (MIDI) Chuyển đổi MIDI
mjpeg Motion JPEG video Chuyển đổi MJPEG
mjpg Motion JPG video Chuyển đổi MJPG
mkv MKV - Matroska Chuyển đổi MKV
mng Multiple-image Network Graphics Chuyển đổi MNG
mobi MOBI - Mobipocket Chuyển đổi MOBI
mod Tapeless Camcorder Movie File Chuyển đổi MOD
mov MOV - QuickTime File Format Chuyển đổi MOV
mp2 MPEG Layer II Compressed Audio File Chuyển đổi MP2
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III Chuyển đổi MP3
mp4 MP4 - MPEG-4 Part 14 Chuyển đổi MP4
mpeg MPEG - Motion Picture Experts Group file interchange format (version 1) Chuyển đổi MPEG
mpeg2 MPEG-2 Chuyển đổi MPEG2
mpeg4 MPEG-4 Chuyển đổi MPEG4
mpg MPEG Video Stream Chuyển đổi MPG
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format Chuyển đổi MSG
mswmm Microsoft Windows Movie Maker project Chuyển đổi MSWMM
mts High-definition MPEG Transport Stream Chuyển đổi MTS
mxf MXF, Material Exchange Format File Chuyển đổi MXF
nds Nintendo DS game ROM Chuyển đổi NDS
nef Nikon Electronic Format Chuyển đổi NEF
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) Chuyển đổi NETCDF
nif Gamebryo Model File Chuyển đổi NIF
nmea NMEA GPS data Chuyển đổi NMEA
nrw NRW, Nikon Digital SLR Camera Raw Image File Chuyển đổi NRW
nsp Nintendo Submission Package Chuyển đổi NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Chuyển đổi NUMBERS
obj OBJ geometry format Chuyển đổi OBJ
odf OpenDocument Formula Chuyển đổi ODF
odg OpenDocument Drawing Chuyển đổi ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation Chuyển đổi ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Chuyển đổi ODS
odt ODT - OpenDocument Text Chuyển đổi ODT
oeb OEB (Open eBook File) Chuyển đổi OEB
off Object File Format Chuyển đổi OFF
oga Ogg Audio Only File Chuyển đổi OGA
ogg OGG - Ogg Vorbis Chuyển đổi OGG
ogv OGV - Ogg Video Chuyển đổi OGV
opus OPUS - Opus Audio Format Chuyển đổi OPUS
orf Olympus RAW Image file Chuyển đổi ORF
osm OpenStreetMap Map File Chuyển đổi OSM
ost Off-line Storage Table Chuyển đổi OST
otf OTF, OpenType Font Chuyển đổi OTF
ots OpenDocument Spreadsheet Template Chuyển đổi OTS
ott OpenDocument Text Template Chuyển đổi OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Chuyển đổi OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Chuyển đổi PAGES
pal PAL 16bit Image Chuyển đổi PAL
pam Portable Arbitrary Map Chuyển đổi PAM
pbf Protocolbuffer Binary Format Chuyển đổi PBF
pbm Portable Bit Map Chuyển đổi PBM
pcd PCD, Photo CD Chuyển đổi PCD
pct PCT, Apple Macintosh QuickDraw Image Chuyển đổi PCT
pcx Paintbrush Bitmap Image Chuyển đổi PCX
pdb PalmDOC eBook File Chuyển đổi PDB
pdf PDF - Portable Document Format Chuyển đổi PDF
pdo Pepakura Designer File Chuyển đổi PDO
pef Pentax RAW file Chuyển đổi PEF
pes PES Brother Embroidery Format Chuyển đổi PES
pfa PostScript type 1 font Chuyển đổi PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) Chuyển đổi PFB
pgm PGM, Portable Gray Map Image Chuyển đổi PGM
pict Apple Macintosh QuickDraw Picture Chuyển đổi PICT
plt HPGL for cutting plotter Chuyển đổi PLT
ply Polygon File Format Chuyển đổi PLY
pmd MikuMikuDance Project File Chuyển đổi PMD
pml PML (Palm Markup Language File) Chuyển đổi PML
pmlz PMLZ (Zipped Palm Markup Language File) Chuyển đổi PMLZ
pmx MikuMikuDance Project File Chuyển đổi PMX
png PNG - Portable Network Graphics Chuyển đổi PNG
pnm Portable Any Map Image Chuyển đổi PNM
potm PowerPoint Macro-Enabled Template Chuyển đổi POTM
potx Microsoft PowerPoint Template Chuyển đổi POTX
ppm Portable Pixmap file Chuyển đổi PPM
pps Microsoft PowerPoint Chuyển đổi PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow Chuyển đổi PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Chuyển đổi PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Chuyển đổi PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Chuyển đổi PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Chuyển đổi PPTX
prc Mobipocket eBook Chuyển đổi PRC
prn PRN PostScript file Chuyển đổi PRN
ps PS - Adobe PostScript file Chuyển đổi PS
psb PhotoShop Big Chuyển đổi PSB
psd PSD - Adobe Photoshop bitmap file Chuyển đổi PSD
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File Chuyển đổi PSK
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data Chuyển đổi PSKX
psp PlayStation Portable Video Chuyển đổi PSP
pst Personal Storage Table Chuyển đổi PST
pub Microsoft Publisher document Chuyển đổi PUB
pvf Portable Voice Format Chuyển đổi PVF
pwp Seattle FilmWorks Image Chuyển đổi PWP
ra Real Audio File Chuyển đổi RA
raf Fuji RAW Image File Chuyển đổi RAF
rar RAR - RAR Archive Chuyển đổi RAR
raw RAW - Camera raw image Chuyển đổi RAW
rb RB (Rocket Edition eBook File) Chuyển đổi RB
rgb RGB Bitmap Chuyển đổi RGB
rgba Raw red, green, blue, and alpha samples Chuyển đổi RGBA
rm RM - RealMedia Chuyển đổi RM
rmvb RealMedia Variable Bit Rate File Chuyển đổi RMVB
rst reStructuredText Chuyển đổi RST
rtf RTF - Rich Text Format Chuyển đổi RTF
rw2 Panasonic Lumix RAW image Chuyển đổi RW2
scad OpenSCAD Script Chuyển đổi SCAD
sd2 Sound Designer 2 audio data Chuyển đổi SD2
sdc OpenOffice Spreadsheet Chuyển đổi SDC
sdw OpenOffice Text Document Chuyển đổi SDW
sf2 SoundFont Chuyển đổi SF2
sfark sfArk Compressed SoundFont Chuyển đổi SFARK
sfd Spline Font Database Chuyển đổi SFD
sfw SFW, Seattle FilmWorks image Chuyển đổi SFW
shn Shorten Chuyển đổi SHN
shp Shapefile format Chuyển đổi SHP
sk Sketch/Skencil format Chuyển đổi SK
skp SketchUp Document Chuyển đổi SKP
sldprt SolidWorks Part File Chuyển đổi SLDPRT
smd Valve Studiomdl Data format Chuyển đổi SMD
smp SampleVision Audio Chuyển đổi SMP
snb Shanda Bambook Chuyển đổi SNB
snd MS-DOS early ’90s .SND files Chuyển đổi SND
spb Samsung Kies exported phone contacts library Chuyển đổi SPB
sph NIST SPHERE Audio File Chuyển đổi SPH
spx Speex Chuyển đổi SPX
sql Structured Query Language data Chuyển đổi SQL
sqlite SQLite database Chuyển đổi SQLITE
srt SubRip Text Chuyển đổi SRT
step Standard for the Exchange of Product model data Chuyển đổi STEP
stl Stereolithography File Format Chuyển đổi STL
stp Standard for the Exchange of Product model data Chuyển đổi STP
stw StarOffice Document Template Chuyển đổi STW
sun Sun Raster Chuyển đổi SUN
svg SVG - Scalable Vector Graphics Chuyển đổi SVG
svgz Compressed Scalable Vector Graphics Chuyển đổi SVGZ
swf SWF - Small Web Format Chuyển đổi SWF
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Chuyển đổi SXC
sxw OpenOffice Writer document Chuyển đổi SXW
tab MapInfo TAB format Chuyển đổi TAB
tar TAR - Tape Archive Chuyển đổi TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive Chuyển đổi TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive Chuyển đổi TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File Chuyển đổi TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File Chuyển đổi TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive Chuyển đổi TBZ2
tcr Psion Series 3 eBook File Chuyển đổi TCR
tex TEX, LaTeX Source Document Chuyển đổi TEX
tga TGA - Truevision Targa image Chuyển đổi TGA
tgz TGZ, Gzipped Tar File Chuyển đổi TGZ
tif TIF, Tagged Image File Format Chuyển đổi TIF
tiff TIFF - Tagged Image File Format Chuyển đổi TIFF
tod JVC Transport Stream on Disk Chuyển đổi TOD
ts Video Transport Stream File Chuyển đổi TS
tsv Tab Separated Values Chuyển đổi TSV
tta True Audio Chuyển đổi TTA
ttc TrueType Font collection Chuyển đổi TTC
ttf TTF - TrueType font file Chuyển đổi TTF
txt TXT - Raw text file Chuyển đổi TXT
txtz TXTZ (Text Zip) Chuyển đổi TXTZ
u3d Universal 3D Chuyển đổi U3D
uyvy 16bit/pixel interleaved YUV Chuyển đổi UYVY
vc1 VC-1 Video Data Chuyển đổi VC1
vcf vCard - Virtual Contact File Chuyển đổi VCF
vmd Vocaloid Motion Data File Chuyển đổi VMD
vob VOB - Video Object Chuyển đổi VOB
voc Sound Blaster VOC files Chuyển đổi VOC
vox ADPCM Dialogic sound data Chuyển đổi VOX
vpj VideoPad video editor project Chuyển đổi VPJ
vsd VSD - Microsoft Visio Format Chuyển đổi VSD
vtk Visualization Toolkit Data File Chuyển đổi VTK
vtx Anim8or 3D Model Chuyển đổi VTX
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) Chuyển đổi VVD
wav WAV - Waveform Audio File Format Chuyển đổi WAV
wbmp Wireless Bitmap File Format Chuyển đổi WBMP
weba WebA Audio File Chuyển đổi WEBA
webm WEBM - HTML5 video Chuyển đổi WEBM
webp WEBP - Weppy image format Chuyển đổi WEBP
website Website Chuyển đổi WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet Chuyển đổi WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet Chuyển đổi WKS
wkt Well-known text (WKT) Chuyển đổi WKT
wlmp Microsoft Windows Live Movie Maker video project Chuyển đổi WLMP
wma WMA - Windows Media Audio Chuyển đổi WMA
wmf Windows Metafile Chuyển đổi WMF
wmv WMV - Windows Media Video Chuyển đổi WMV
wmz Compressed Windows Metafile Chuyển đổi WMZ
woff Web Open Font Format Chuyển đổi WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package Chuyển đổi WOFF2
wpd WordPerfect Document Chuyển đổi WPD
wpl Microsoft Windows Media Player playlist Chuyển đổi WPL
wps WPS - WPS Office Chuyển đổi WPS
wrl Virtual Reality Modeling Language File Chuyển đổi WRL
wtv Windows Recorded TV Show Chuyển đổi WTV
wv WavPack lossless audio compression Chuyển đổi WV
wve Wondershare Filmora Chuyển đổi WVE
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics Chuyển đổi X3D
xa Maxis XA files Chuyển đổi XA
xbm X BitMap Chuyển đổi XBM
xcf eXperimental Computing Facility Chuyển đổi XCF
xci NX Card Image Chuyển đổi XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Chuyển đổi XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Chuyển đổi XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Chuyển đổi XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template Chuyển đổi XLT
xml XML - Extensible Markup Language Chuyển đổi XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data Chuyển đổi XMP
xpm X Windows system pixmap (color) Chuyển đổi XPM
xps XPS - XML Paper Specification Chuyển đổi XPS
xvid XviD Chuyển đổi XVID
xz XZ Utils compressed archive Chuyển đổi XZ
yaml YAML Ain't Markup Language Chuyển đổi YAML
yft Grand Theft Auto 5 Texture File Chuyển đổi YFT
yuv YUV, YUV Encoded Image File Chuyển đổi YUV
z3d ZModeler 3D File Chuyển đổi Z3D
zip ZIP - ZIP Archive Chuyển đổi ZIP