Chuyển đổi âm thanh trực tuyến

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
aac AAC - Advanced Audio Coding Chuyển đổi AAC
aax AAX - Audible Enhanced Audio Chuyển đổi AAX
ac3 Audio Coding 3 Chuyển đổi AC3
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) Chuyển đổi ADTS
aif AIF, Audio Interchange File Format Chuyển đổi AIF
aifc Audio Interchange File Format Compressed Chuyển đổi AIFC
aiff AIFF - Audio Interchange File Format Chuyển đổi AIFF
amr AMR - Adaptive Multi-Rate Chuyển đổi AMR
ape Monkeys Audio Chuyển đổi APE
au Sun Microsystems AU files Chuyển đổi AU
aup Audacity project Chuyển đổi AUP
caf Core Audio Format Chuyển đổi CAF
cda CD Audio track Chuyển đổi CDA
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) Chuyển đổi CDDA
cue Cue sheet description Chuyển đổi CUE
cvs Continuous Variable Slope sound Chuyển đổi CVS
dss Digital Speech Standard File Chuyển đổi DSS
dts Digital Theater Systems Chuyển đổi DTS
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec Chuyển đổi FLAC
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File Chuyển đổi GSM
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 Chuyển đổi M4A
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File Chuyển đổi M4B
m4p Apple iTunes Music Store audio Chuyển đổi M4P
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio Chuyển đổi M4R
mid Musical Instrument Digital Interface (MID) Chuyển đổi MID
midi Musical Instrument Digital Interface (MIDI) Chuyển đổi MIDI
mp2 MPEG Layer II Compressed Audio File Chuyển đổi MP2
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III Chuyển đổi MP3
oga Ogg Audio Only File Chuyển đổi OGA
ogg OGG - Ogg Vorbis Chuyển đổi OGG
opus OPUS - Opus Audio Format Chuyển đổi OPUS
pvf Portable Voice Format Chuyển đổi PVF
ra Real Audio File Chuyển đổi RA
sd2 Sound Designer 2 audio data Chuyển đổi SD2
sf2 SoundFont Chuyển đổi SF2
sfark sfArk Compressed SoundFont Chuyển đổi SFARK
shn Shorten Chuyển đổi SHN
smp SampleVision Audio Chuyển đổi SMP
snd MS-DOS early ’90s .SND files Chuyển đổi SND
sph NIST SPHERE Audio File Chuyển đổi SPH
spx Speex Chuyển đổi SPX
tta True Audio Chuyển đổi TTA
voc Sound Blaster VOC files Chuyển đổi VOC
vox ADPCM Dialogic sound data Chuyển đổi VOX
wav WAV - Waveform Audio File Format Chuyển đổi WAV
weba WebA Audio File Chuyển đổi WEBA
wma WMA - Windows Media Audio Chuyển đổi WMA
wpl Microsoft Windows Media Player playlist Chuyển đổi WPL
wv WavPack lossless audio compression Chuyển đổi WV
xa Maxis XA files Chuyển đổi XA