Chuyển đổi AVI

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp AVI

Tên AVI
Họ và tên AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved
Phần mở rộng tập tin .avi
Loại MIME video/vnd.avi, video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
Được phát triển bởi Microsoft
Loại định dạng video file format
Sự miêu tả Audio Video Interleaved (also Audio Video Interleave), known by its initials AVI, is a multimedia container format introduced by Microsoft in November 1992 as part of its Video for Windows software. AVI files can contain both audio and video data in a file container that allows synchronous audio-with-video playback.
Chi tiết kỹ thuật AVI is a derivative of the Resource Interchange File Format (RIFF), which divides a file's data into blocks, or "chunks." Each "chunk" is identified by a FourCC tag. An AVI file takes the form of a single chunk in a RIFF formatted file, which is then subdivided into two mandatory "chunks" and one optional "chunk".
Chương trình liên kết Windows Media Player, Windows Movie Maker, Avidemux, AviSynth, Adobe After Effects, Media Player Classic, VLC.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave