แปลงเก็บถาวรออนไลน์

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

รูปแบบที่รองรับ

ชื่อ ชื่อเต็ม การแปลงไฟล์
7z 7Z - 7z Archive แปลง 7Z
ace WinAce Compressed File แปลง ACE
bz2 bzip2 แปลง BZ2
cab Cabinet File แปลง CAB
cbz CBZ - Comic Book Archive แปลง CBZ
deb Debian Software Package แปลง DEB
gz GZ, Gnu Zipped Archive File แปลง GZ
img IMG, Disk Image File แปลง IMG
iso ISO, Disc Image File แปลง ISO
jar JAR, Java Archive File แปลง JAR
rar RAR - RAR Archive แปลง RAR
snb SNB, S Note File แปลง SNB
tar TAR - Tape Archive แปลง TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive แปลง TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive แปลง TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File แปลง TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File แปลง TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive แปลง TBZ2
tgz TGZ, Gzipped Tar File แปลง TGZ
wmz Compressed Windows Metafile แปลง WMZ
xz XZ Utils compressed archive แปลง XZ
zip ZIP - ZIP Archive แปลง ZIP