แปลงเก็บถาวรออนไลน์

เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง

รูปแบบที่รองรับ

🔸 รูปแบบไฟล์ 🔸 ชื่อเต็ม 🔸 การแปลงไฟล์
7z 7Z - 7z Archive แปลง 7Z
ace WinAce Compressed File แปลง ACE
bz2 bzip2 แปลง BZ2
cab Cabinet File แปลง CAB
cbz CBZ - Comic Book Archive แปลง CBZ
cia Nintendo 3DS CTR importable archive แปลง CIA
deb Debian Software Package แปลง DEB
gz GZ, Gnu Zipped Archive File แปลง GZ
img IMG, Disk Image File แปลง IMG
iso ISO, Disc Image File แปลง ISO
jar JAR, Java Archive File แปลง JAR
nds Nintendo DS game ROM แปลง NDS
rar RAR - RAR Archive แปลง RAR
tar TAR - Tape Archive แปลง TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive แปลง TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive แปลง TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File แปลง TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File แปลง TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive แปลง TBZ2
tgz TGZ, Gzipped Tar File แปลง TGZ
wmz Compressed Windows Metafile แปลง WMZ
xz XZ Utils compressed archive แปลง XZ
zip ZIP - ZIP Archive แปลง ZIP