Chuyển đổi Mesh trực tuyến

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
123dx 123D Design Model File Chuyển đổi 123DX
3dm Rhino 3D Model Chuyển đổi 3DM
3ds Autodesk 3D Studio Max Chuyển đổi 3DS
3mf 3D Manufacturing Format Chuyển đổi 3MF
b3d Blitz3D Model Chuyển đổi B3D
blend Blender 3D data file Chuyển đổi BLEND
bsp Quake Engine Game Map File Chuyển đổi BSP
bvh Biovision Hierarchy Chuyển đổi BVH
c4d Cinema 4D Chuyển đổi C4D
ctm OpenCTM Data File Chuyển đổi CTM
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) Chuyển đổi DAE
dem USGS DEM Chuyển đổi DEM
dff DFF RenderWare Model File Chuyển đổi DFF
f3d Fusion 3D Design Chuyển đổi F3D
fbx Filmbox Chuyển đổi FBX
gcode G-Code 3D Printer File Chuyển đổi GCODE
glb GL Transmission Format Chuyển đổi GLB
gltf GL Transmission Format Chuyển đổi GLTF
hgl HP Graphics Language File Chuyển đổi HGL
iges Initial Graphics Exchange Specification Chuyển đổi IGES
igs Initial Graphics Exchange Specification Chuyển đổi IGS
ipt Inventor Part File Chuyển đổi IPT
lwo LightWave 3D Object File Chuyển đổi LWO
max 3ds Max Scene File Chuyển đổi MAX
mb Maya Binary Project File Chuyển đổi MB
mdl Warcraft 3 3D Model Text File Chuyển đổi MDL
mesh 3D Mesh Model Chuyển đổi MESH
nif Gamebryo Model File Chuyển đổi NIF
obj OBJ geometry format Chuyển đổi OBJ
off Object File Format Chuyển đổi OFF
osm OpenStreetMap Map File Chuyển đổi OSM
pdo Pepakura Designer File Chuyển đổi PDO
ply Polygon File Format Chuyển đổi PLY
pmd MikuMikuDance Project File Chuyển đổi PMD
pmx MikuMikuDance Project File Chuyển đổi PMX
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File Chuyển đổi PSK
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data Chuyển đổi PSKX
sk Sketch/Skencil format Chuyển đổi SK
skp SketchUp Document Chuyển đổi SKP
sldprt SolidWorks Part File Chuyển đổi SLDPRT
smd Valve Studiomdl Data format Chuyển đổi SMD
step Standard for the Exchange of Product model data Chuyển đổi STEP
stl Stereolithography File Format Chuyển đổi STL
stp Standard for the Exchange of Product model data Chuyển đổi STP
u3d Universal 3D Chuyển đổi U3D
vmd Vocaloid Motion Data File Chuyển đổi VMD
vtk Visualization Toolkit Data File Chuyển đổi VTK
vtx Anim8or 3D Model Chuyển đổi VTX
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) Chuyển đổi VVD
wrl Virtual Reality Modeling Language File Chuyển đổi WRL
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics Chuyển đổi X3D
yft Grand Theft Auto 5 Texture File Chuyển đổi YFT
z3d ZModeler 3D File Chuyển đổi Z3D